Panchadasi Chapter 1

Panchadasi Chapter 1 Swami Muktatmananda,29 Classes in 2020 https://www.youtube.com/watch?list=PLYTbMLJyGboAOUnxXkjJUSleDiIJl7uiR&v=ydTQxzJCjVc

Bhagavad Gita Chapter 2

Bhagavad Gita Chapter 2 Swami Muktatmananda92 Classes in 2020 https://www.youtube.com/watch?v=P3tK3Y9QlL0&list=PLYTbMLJyGboC2zMWTCtcuxiRvd9yv2kT-

Tattvabodha

Tattvabodha – Swami Muktatmananda(71 Classes-2020) https://www.youtube.com/watch?v=Vla96HbcEQM&list=PLYTbMLJyGboD2RjBLxKsuG5v3HwBIV1vS

Ātma-bodha

Atma-Bodha Swami Muktatmananda(16 classes in 2020) https://www.youtube.com/watch?list=PLYTbMLJyGboAslMHxoD95Rnfr4pJcVTWj&v=F8Q1aT5xDUM

Mundaka Upanishad

Mundaka Upanishad Swami Muktatmananda(24 classes in 2021) https://www.youtube.com/watch?list=PLYTbMLJyGboDDM6wfYieMGUdx9TMP97M6&v=zFJjUyAdPx0