Shankaracharya Jayanti puja

Adi Shankaracharya Jayanti is observed on Panchami Tithi during Shukla Paksha of Vaishakha month.